خط مشی

مدرسه ناخن نیلانیک، که در زمینه آموزش کلیه خدمات مراقبتی و زیبایی ناخن در حال فعالیت است ، با اتكاء به ايزد منان و كادر تخصصي و اساتید مجرب و كاركنان آموزش ديده، ‌فعاليت خود را از سال 1394 آغاز کرد.

نظر به اينكه ارتقاء سطح كيفي، زیست محیطی و ايمني خدمات اين آموزشگاه مي تواند بستري مطمئن جهت رضايت هنرجویان و ذی نفعان  بوده و موجب تضمين موفقيت هاي بيشتر در بازارهاي داخلي و خارجي و در نتيجه افزايش سطح درآمد و رفاه و اشتغال در جامعه گردد، لذا مديريت ارشد آموزشگاه، براي نيل به اين آرمان، ‌تعهد خود را جهت استقرار و استمرار و بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت بر اساس استانداردISO9001/2015 سيستم مديريت محیط زیست  بر اساس استاندارد  ISO14001/2015و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي برمبنای استاندارد OHSAS 18001:2007 و سيستم مديريت برنامه ریزی و سنجش و اثربخشی دوره های آموزشی ISO10015/1999 اعلام داشته و ‌اصول راهبردي و اهداف سازمان را به شرح ذيل اعلام مي دارد :

 1. گسترش فرهنگ بهداشت ناخن
 2. تدوین استانداردهای ملی خدمات زیبایی و مراقبت ناخن
 3. رعايت كليه استانداردها و قوانين ملي و ساير الزامات پذيرفته شده از سوي سازمان ها در زمينه هاي كيفي، زيست محيطي و ایمنی.
 4. افزايش رضايت هنرجویان
 5. بهبود مداوم افزایش کیفیت خدمات آموزشی
 6. توسعه و تنوع در خدمات آموزشی
 7. کارآفرینی در حوزه خدمات مراقبت و زیبایی ناخن
 8. افزايش ميزان ارتباط با اساتید و تامین کنندگان این حوزه ، جهت تأمين نيازها و انتظارات هنرجویان
 9. اقدام و برنامه ریزی در جهت پيشگيري از آلودگي زيست محيطي
 10. اقدام و برنامه ريزي جهت صرفه جويي در مصرف مواد و استفاده بهينه از منابع انرژي و كاهش ضايعات
 11. برنامه ريزي و اقدام منظم و مداوم جهت پيشگيري از وقوع حوادث ناشي از كار و كاهش حوادث، صدمات و پيشگيري از بروز بيماريهاي شغلي

 

مديريت ارشد سازمان، خود را ملزم و متعهد به اجراي موارد فوق دانسته و پشتيباني خود را از استقرار و استمرار و بهبود مداوم سيستم هاي* ISO 10015/1999 * ISO 9001/2015 OHSAS1800/2007 * ISO 14001/2015 و بازنگري اهداف آن متناسب با اين خط مشي ، اعلام مي دارد و از كليه پرسنل انتظار دارد تا ضمن درك اصول اين خط مشي، به رعايت قواعد آن و قوانين و الزامات استانداردهاي ملي و بين اللملي پاي بند باشند.

مدير مدرسه ناخن نیلا نیک

رویا قاسمی